ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
Белорусский государственный молодежный театр
1-комн. квартира на часы в Минске , за $0 в сутки

Белорусский государственный молодежный театр

Тип ориентира: Дворцы и театры /

Минск, просп. Машерова, 33
+375 (17) 283-23-84
пн-пт 09:00-18:00

 

Молодежный театр в Минске появился в 1984 году по государственной инициативе. С момента появления театра начались трудности. В то время у Молодежного театра не было своего собственного театрального помещения и в связи с этим театральную труппу приютила белорусская филармония.

Спектакли проводились во дворцах культуры и клубах Минска. А в 1987-ом году молодежному театру было выделено здание. Это здание бывшего кинотеатра «Спартак». Оно было в аварийном состоянии и требовало длительной реконструкции. Официальное открытие Молодежного театра состоялось несколько позже – в 1994 году, а пока проходила долгая реконструкция, театр по-прежнему гастролировал. Репертуар театра состоял не только из белорусских и русских, но и зарубежных произведений авторов современности.

Труппа Молодежного театра представляет собой мастерски подобранный коллектив с ярким актерским и творческим потенциалом. В труппе работают талантливые мастера театрального искусства разного возраста, благодаря которому Молодежный театр имеет огромный успех не только у себя на родине, но и на театральных подмостках зарубежных стран. С каждым годом международные театральные связи Молодежного театра становятся крепче.

 

Флаг Белоруссии Моладзевы тэатр у Мінску з'явіўся ў 1984 годзе па дзяржаўнай ініцыятыве. З моманту з'яўлення тэатра пачаліся цяжкасці. У той час у Моладзевага тэатра не было свайго ўласнага тэатральнага памяшкання і ў сувязі з гэтым тэатральную трупу прытуліла беларуская філармонія.
Спектаклі праводзіліся ў палацах культуры і клубах Мінска. А ў 1987-ім годзе моладзеваму тэатру было выдзелена будынак. Гэты будынак былога кінатэатра «Спартак». Яно было ў аварыйным стане і патрабавала працяглай рэканструкцыі. Афіцыйнае адкрыццё Маладзёжнага тэатра адбылося некалькі пазней - у 1994 годзе, а пакуль праходзіла доўгая рэканструкцыя, тэатр па-ранейшаму гастраляваў. Рэпертуар тэатра складаўся не толькі з беларускіх і рускіх, але і замежных твораў аўтараў сучаснасці.
Трупа Маладзёжнага тэатра ўяўляе сабой па-майстэрску падабраны калектыў з яркім акцёрскім і творчым патэнцыялам. У трупе працуюць таленавітыя майстры тэатральнага мастацтва рознага ўзросту, дзякуючы якому Моладзевы тэатр мае велізарны поспех не толькі ў сябе на радзіме, але і на тэатральных падмостках замежных краін. З кожным годам міжнародныя тэатральныя сувязі Моладзевага тэатра становяцца мацней.

Флаг Украины Молодіжний театр у Мінську з'явився в 1984 році за державної ініціативи. З моменту появи театру почалися труднощі. У той час у Молодіжного театру не було свого власного театрального приміщення і в зв'язку з цим театральну трупу прихистила білоруська філармонія.
Вистави проводилися у палацах культури і клубах Мінська. А в 1987-му році молодіжному театру було виділено будівлю. Це будівля колишнього кінотеатру «Спартак». Воно було в аварійному стані і вимагало тривалої реконструкції. Офіційне відкриття Молодіжного театру відбулося дещо пізніше - в 1994 році, а поки проходила довга реконструкція, театр і раніше гастролював. Репертуар театру складався не тільки з білоруських і російських, а й зарубіжних творів авторів сучасності.
Трупа Молодіжного театру являє собою майстерно підібраний колектив з яскравим акторським і творчим потенціалом. У трупі працюють талановиті майстри театрального мистецтва різного віку, завдяки якому Молодіжний театр має величезний успіх не тільки у себе на батьківщині, але і на театральних підмостках зарубіжних країн. З кожним роком міжнародні театральні зв'язку Молодіжного театру стають міцнішими.

Флаг Англии Youth Theatre in Minsk appeared in 1984 on the initiative of the state. Since the advent of the theater began difficulties. At the time, the Youth Theatre was not his own theater room and in connection with this theater troupe sheltered Belarusian Philharmonic.
Performances were held in the palaces of culture and clubs of Minsk. And in 1987, the year of youth theater building was allocated. The building of the former cinema "Spartacus." It was in poor condition and require long-term reconstruction. Official opening of the Youth Theatre took place a little later - in 1994, and now goes a long reconstruction, the theater is still touring. The theater repertoire consisted not only of the Belarusian and Russian, but also foreign works of contemporary authors.
Youth Theatre Troupe is a masterfully selected team with a bright cast and creative potential. In the company of talented masters of theatrical art of all ages, through which the Youth Theater is a huge success, not only at home but also on the stage of foreign countries. Every year the international theater communication Youth Theatre become stronger.

Флаг Китая 在明斯克青年戲劇出現在1984年對國家的倡議。由於影院的出現開始的困難。當時,青年劇院是不是自己的影院室,並與該劇團的庇護白俄羅斯愛樂連接。
演出是在文化和明斯克俱樂部的宮殿舉行。並於1987年,青年劇院的建設年被分配。前者電影院的建設“斯巴達克斯”。這是在條件很差,需要長期的重建工作。青年劇院正式開幕發生稍晚 - 在1994年,現在走一段很長的重建,劇院還在巡演。該劇院的劇目不僅包括當代作家的白俄羅斯和俄羅斯,還對外工程。
青年戲劇團是巧妙選擇團隊明亮的演員和創造潛力。在所有年齡段,通過該青年劇院是一個巨大的成功,不僅在國內而且對國外的舞台戲劇藝術才華大師的公司。每年國際戲劇交流青年劇院變得更強。

Нет комментариев.