ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
ПОЧАСОВОЕ ЖИЛЬЁ
Белорусский государственный молодежный театр
1-комн. квартира на часы в Минске , за $0 в сутки
Белорусский государственный молодежный театр

Тип ориентира: Дворцы и театры /

Минск, просп. Машерова, 33
+375 (17) 283-23-84
пн-пт 09:00-18:00

 

Молодежный театр в Минске появился в 1984 году по государственной инициативе. С момента появления театра начались трудности. В то время у Молодежного театра не было своего собственного театрального помещения и в связи с этим театральную труппу приютила белорусская филармония.

Спектакли проводились во дворцах культуры и клубах Минска. А в 1987-ом году молодежному театру было выделено здание. Это здание бывшего кинотеатра «Спартак». Оно было в аварийном состоянии и требовало длительной реконструкции. Официальное открытие Молодежного театра состоялось несколько позже – в 1994 году, а пока проходила долгая реконструкция, театр по-прежнему гастролировал. Репертуар театра состоял не только из белорусских и русских, но и зарубежных произведений авторов современности.

Труппа Молодежного театра представляет собой мастерски подобранный коллектив с ярким актерским и творческим потенциалом. В труппе работают талантливые мастера театрального искусства разного возраста, благодаря которому Молодежный театр имеет огромный успех не только у себя на родине, но и на театральных подмостках зарубежных стран. С каждым годом международные театральные связи Молодежного театра становятся крепче.

 

Флаг Белоруссии Моладзевы тэатр у Мінску з'явіўся ў 1984 годзе па дзяржаўнай ініцыятыве. З моманту з'яўлення тэатра пачаліся цяжкасці. У той час у Моладзевага тэатра не было свайго ўласнага тэатральнага памяшкання і ў сувязі з гэтым тэатральную трупу прытуліла беларуская філармонія.
Спектаклі праводзіліся ў палацах культуры і клубах Мінска. А ў 1987-ім годзе моладзеваму тэатру было выдзелена будынак. Гэты будынак былога кінатэатра «Спартак». Яно было ў аварыйным стане і патрабавала працяглай рэканструкцыі. Афіцыйнае адкрыццё Маладзёжнага тэатра адбылося некалькі пазней - у 1994 годзе, а пакуль праходзіла доўгая рэканструкцыя, тэатр па-ранейшаму гастраляваў. Рэпертуар тэатра складаўся не толькі з беларускіх і рускіх, але і замежных твораў аўтараў сучаснасці.
Трупа Маладзёжнага тэатра ўяўляе сабой па-майстэрску падабраны калектыў з яркім акцёрскім і творчым патэнцыялам. У трупе працуюць таленавітыя майстры тэатральнага мастацтва рознага ўзросту, дзякуючы якому Моладзевы тэатр мае велізарны поспех не толькі ў сябе на радзіме, але і на тэатральных падмостках замежных краін. З кожным годам міжнародныя тэатральныя сувязі Моладзевага тэатра становяцца мацней.

Флаг Украины Молодіжний театр у Мінську з'явився в 1984 році за державної ініціативи. З моменту появи театру почалися труднощі. У той час у Молодіжного театру не було свого власного театрального приміщення і в зв'язку з цим театральну трупу прихистила білоруська філармонія.
Вистави проводилися у палацах культури і клубах Мінська. А в 1987-му році молодіжному театру було виділено будівлю. Це будівля колишнього кінотеатру «Спартак». Воно було в аварійному стані і вимагало тривалої реконструкції. Офіційне відкриття Молодіжного театру відбулося дещо пізніше - в 1994 році, а поки проходила довга реконструкція, театр і раніше гастролював. Репертуар театру складався не тільки з білоруських і російських, а й зарубіжних творів авторів сучасності.
Трупа Молодіжного театру являє собою майстерно підібраний колектив з яскравим акторським і творчим потенціалом. У трупі працюють талановиті майстри театрального мистецтва різного віку, завдяки якому Молодіжний театр має величезний успіх не тільки у себе на батьківщині, але і на театральних підмостках зарубіжних країн. З кожним роком міжнародні театральні зв'язку Молодіжного театру стають міцнішими.

Флаг Англии Youth Theatre in Minsk appeared in 1984 on the initiative of the state. Since the advent of the theater began difficulties. At the time, the Youth Theatre was not his own theater room and in connection with this theater troupe sheltered Belarusian Philharmonic.
Performances were held in the palaces of culture and clubs of Minsk. And in 1987, the year of youth theater building was allocated. The building of the former cinema "Spartacus." It was in poor condition and require long-term reconstruction. Official opening of the Youth Theatre took place a little later - in 1994, and now goes a long reconstruction, the theater is still touring. The theater repertoire consisted not only of the Belarusian and Russian, but also foreign works of contemporary authors.
Youth Theatre Troupe is a masterfully selected team with a bright cast and creative potential. In the company of talented masters of theatrical art of all ages, through which the Youth Theater is a huge success, not only at home but also on the stage of foreign countries. Every year the international theater communication Youth Theatre become stronger.

Флаг Китая 在明斯克青年戲劇出現在1984年對國家的倡議。由於影院的出現開始的困難。當時,青年劇院是不是自己的影院室,並與該劇團的庇護白俄羅斯愛樂連接。
演出是在文化和明斯克俱樂部的宮殿舉行。並於1987年,青年劇院的建設年被分配。前者電影院的建設“斯巴達克斯”。這是在條件很差,需要長期的重建工作。青年劇院正式開幕發生稍晚 - 在1994年,現在走一段很長的重建,劇院還在巡演。該劇院的劇目不僅包括當代作家的白俄羅斯和俄羅斯,還對外工程。
青年戲劇團是巧妙選擇團隊明亮的演員和創造潛力。在所有年齡段,通過該青年劇院是一個巨大的成功,不僅在國內而且對國外的舞台戲劇藝術才華大師的公司。每年國際戲劇交流青年劇院變得更強。

Комментарии:

avatar
имя
02.12.20
комментарий

Популярные квартиры:

сутки
часы

$20

$11

 
комн.1
Район: Советский, Площадь Бангалор, Комаровка

НА НОВЫЙ ГОД - 100 РУБ. - На часы 30 руб • На сутки 40 руб • На ночь 39 руб

сутки
часы

$21

$11

 
комн.2
Район: Фрунзенский, Московский, Ленинский, Центральный, Центр

НА НОВЫЙ ГОД - 120 РУБ. - Двухкомнатная квартира на день, ночь, вечер или сутки в Минске

сутки
часы

$20

$15

 
комн.3
Район: Первомайский, Зеленый луг, Восток

На Новый год 110 руб. - Квартира на час 29 руб. (на сутки, день, ночь, вечер по 40 руб.)

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Советский, Площадь Бангалор

На Новый год - 100 руб. - На час 19 бел.руб. Круглосуточно! Снять ночью – без проблем! Заселяю на день или вечер. Снять на ночь 20уе, на часы 19уе, на сутки 20уе

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Центральный

Сутки 40 руб. На часы 19 руб. На ночь 20 руб. Квартира не день в Минске. Снять квартиру на вечер Минск.

сутки
часы

$20

$12

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Площадь Бангалор, Комаровка

Ночь 30 руб • Сутки 40 руб • Часы 19 руб.

сутки
часы

$15

$12

 
комн.1
Район: Фрунзенский

На час 19 руб. Круглосуточно! Снять ночью – без проблем! День 15уе • Вечер 20уе • Сутки 25уе • На часы 19,5уе • На ночь 20уе

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Советский

Круглосуточно! Если назовут другую цену, жалуйтесь 👊 хозяйке по +375 25 7080012 Квартира на день в Минске | Сутки 40руб. | На часы 29 руб | На ночь 40р.

сутки
часы

$20

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Советский, Зеленый луг

На ночь 40 бел.руб. • На часы 29 руб. • На сутки 50 руб. • Квартира на день Минск. Заселяю круглосуточно!

сутки
часы

$14

$12

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Центр

Квартира на часы: 1-2 часа 10$ Хозяйка сдаёт круглосуточно! От двух часов 15$. Сутки/ночь/день – 30 руб. Круглосуточно рада гостям!

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Фрунзенский, Центральный

Круглосуточно снять за 20 руб. на часы. На ночь за 30 руб.

сутки
часы

$20

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Восток, Уручье

Без посредников Круглосуточно Vip-дом Шлагбаум Джакузи

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Советский, Комаровка

Однокомнатная квартира, Рядом Комаровка, метро, WiFi Квартира на часы в Советском районе

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Центральный, Советский, Центр

Круглосуточно! Жалуйтесь 👊 +375 29 622-11-18 если озвучат другие цены: на часы 30 руб., на сутки 40 руб., на ночь 39 руб.

сутки
часы

$23

$13

 
комн.3
Район: Первомайский, Зеленый луг

Сутки 50 руб. На час 18 руб. Часы 30 руб. Квартира на вечер в Минске. Снять квартиру на день.

сутки
часы

$19

$14

 
комн.1
Район: Центральный

Сдается уютная однокомнатная квартира на сутки и часы, на день и ночь, на вечер!

сутки
часы

$18

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Уручье

однокомнатная квартира на сутки, недалеко метро Каменная горка

сутки
часы

$25

$15

 
комн.1
Район: Первомайский, Советский, Зеленый луг, Восток

Квартира на день-ночь-сутки-вечер Минск. На часы 19 руб.

сутки
часы

$20

$12

 
комн.1
Район: Советский, Комаровка

Сутки 40 руб. | На часы 19 руб. | Снять квартиру на ночь 30 руб.

сутки
часы

$15

$10

 
комн.1
Район: Первомайский, Зеленый луг

Евро-квартира в Vip-доме со шлагбаумом. На час 30 руб. На ночь 40 руб. Сутки 50 руб. Вежливая хозяйка сдаёт квартиру на день или вечер, ждёт звонка круглосуточно.

сутки
часы

$19

$10

 
комн.2
Район: Партизанский, Заводской

На час 15 руб. Часы 19 руб. Квартира на день, ночь, сутки, вечер в Минске.

сутки
часы

$15

$9

 
комн.1
Район: Фрунзенский, Центральный, Веснянка

Сдаю 1-ю кв. на вечер, день-ночь или сутки с мебелью

сутки
часы

$19

$15

 
комн.1
Район: Партизанский, Заводской

На час 9уе, на день 10уе. Если назовут другую цену, жалуйтесь, 👊 пожалуйста по +375 29 622-11-18. | На часы 19 руб. | На ночь 20 руб. | Сутки 40 руб.

сутки
часы

$22

$12

 
комн.2
Район: Фрунзенский, Центральный, Веснянка

Двухкомнатная квартира на сутки, день, ночь, вечер

Белорусский государственный молодежный театр. 8181 https://sytki-minsk.com/markers/belorusskiij-gosudarstvennyij-molodezhnyij-teatr/

Белорусский государственный молодежный театр. 8181 https://sytki-minsk.com/markers/belorusskiij-gosudarstvennyij-molodezhnyij-teatr/